Algemeen
Bij bevestiging van de fotoshoot wordt gevraagd om het contract in te vullen (via Google Form). Indien het contract op het moment van de fotoshoot nog niet ingevuld werd, overlopen we dit samen bij het begin van de fotoshoot. Een contract geeft duidelijkheid voor beide partijen en laat toe om jouw juiste gegevens te noteren voor verdere afhandeling. Je kan ook aangeven of je wenst dat de foto's gemaakt door Cathy Roels Photography al dan niet mogen gebruikt worden op de website en sociale media. 
Een fotoshoot kan doorgaan in de studio (max. 5 personen) of op een locatie naar keuze. 
Uitvoering opdracht
Cathy Roels Photography zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.
Cathy Roels Photography bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (die in samenspraak is met de opdrachtgever tot stand kwam) uitgevoerd wordt.
Cathy Roels Photography heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk, mits kennisgeving en tegen kostprijs, te laten verrichten door derden.
Oplevering
Foto’s worden pas opgeleverd na betaling van de fotoshoot.
Het maximaal aantal geleverde foto’s kan niet op voorhand worden vastgelegd. Dit hangt af van verschillende variabelen, zoals de duur van de reportage. De fotograaf maakt zelf een selectie van foto’s die aan de klant zullen geleverd worden. Foto's worden in Jpeg formaat afgeleverd.  Raw bestanden, onbewerkte foto’s of niet geselecteerde foto’s worden niet aan de klant bezorgd. De online galerij bevat steeds de foto’s met watermerk. Downloads (aantal inbegrepen in de formule, foto’s naar keuze of later aangekocht) zijn steeds in hoge resolutie en zonder watermerk.
Online galerijen blijven minimum 8 weken beschikbaar en kunnen nadien gearchiveerd worden. Download dus tijdig (binnen de 8 weken) jouw foto’s. Na archivering is bijbestellen nog enkel mogelijk via mail. Voor dergelijke bestellingen zal een bijkomende administratiekost van 20€ incl. BTW per bestelling aangerekend worden om de foto's in het archief op te zoeken. Foto’s worden na 2 jaar uit het archief verwijderd. Nadien kan je deze niet meer opvragen.
De app bevat steeds de digitale foto’s die inbegrepen zijn in de formule of eventueel later aangekocht werden met een maximum van 200 foto’s.
De app blijft gedurende minimum 12 maanden beschikbaar en kan na het verstrijken van deze termijn gearchiveerd worden. Alvorens de app te archiveren, zal Cathy Roels Photography contact opnemen met de klant met de vraag of hij/zij de beschikbaarheid van de app kosteloos met 12 maanden wenst te verlengen.
Cathy Roels Photography bewerkt alle foto’s in een eigen stijl. Eigen of verdere bewerking (met filters bijvoorbeeld) is niet toegestaan. Basisbewerkingen zijn steeds inbegrepen in de prijs. Wens je ingrijpende bewerkingen (speciale effecten, ...)? Laat het me weten! Mogelijk wordt hiervoor een toeslag gerekend (afhankelijk van de complexiteit van de bewerkingen). Dit wordt zeker op voorhand besproken zodat je nooit voor verrassingen komt te staan.
Albums/fotoproducten worden 1x per maand bij de fabrikant besteld (laatste week van de maand). Ze worden pas besteld na finaal akkoord van de klant.
Indien fotoproducten die inbegrepen zijn in de fotoshoot verzonden dienen te worden, wordt de verzendingskost doorgerekend aan de klant.
Cathy Roels Photography is niet verantwoordelijk voor schade bij verzending per post.
Elke aankoop is bindend: bij aankoop verbindt de klant zich tot de betaling van de aangeduide artikelen. De bestelling wordt aan de klant bezorgd na betaling van het volledige bedrag.
De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis.
Offertes blijven geldig tot 30 dagen na de offertedatum. Ze zijn vrijblijvend tot de klant ze aanvaardt.
Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor schade bij de opdrachtgever; indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten; lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden; verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.
De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.
Cathy Roels Photography is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij de verzending door derden.
Cadeaubonnen
Alleen cadeaubonnen met een handtekening van Cathy Roels Photography zijn geldig.
Bij verlies van cadeaubonnen kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden.
Factuur en betaling
Prijzen zijn inclusief BTW en kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd, ongeacht eventuele prijsstijgingen. Toegangskosten tot locatie zijn steeds ten laste van de klant, zowel de toegangskosten voor de klant als deze voor de fotograaf. De prijzen zijn inclusief verplaatsing tot 20km rond Halle. Is de locatie verder gelegen, dan wordt een toeslag van 0.40€/km gerekend.
De aangerekende uren beginnen te lopen op het uur van afspraak. Indien de klant te laat komt, is dit steeds voor rekening van de klant. Wanneer de fotoshoot uitloopt, zal een toeslag van 55€ per aangevangen half uur aangerekend worden. 
De betaling gebeurt op het moment van de fotoshoot, hetzij voor, tijdens of onmiddellijk na de fotoshoot, tenzij een factuur gewenst is.
De prijzen zijn die die uitdrukkelijk vermeld zijn op de factuur.
De betalingen gebeuren op het rekeningnummer BE 36 0688 9466 5581 na toezending van factuur en vóór levering van de beelden. Voor grotere opdrachten kan een voorschot gevraagd worden.
Betalingen zijn verschuldigd binnen de op factuur vermelde betalingstermijn, tenzij anders overeengekomen.
Na afloop betalingstermijn zijn zonder enige ingebrekestelling verschuldigd :
– een factuurinterest van 1% per maand en dit voor elke begonnen maand.
– een schadebeding van 10% van de factuurprijs en met een minimum van 125€.
Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de opdrachtgever het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebedingen.
Bij niet of laattijdige betaling houdt Cathy Roels Photography zich het recht om alle verdere prestaties op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.
Annulatie
Een boeking is definitief, indien deze last minute (minder dan 1 week voor datum) wordt geannuleerd of verkort dan zal een schadevergoeding van 50% aangerekend worden. 
Indien de klant niet komt opdagen voor de geplande fotoshoot zonder voorafgaande verwittiging, wordt de volledige kost van de geboekte shoot aangerekend.
Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum, neemt een gelijkwaardige fotograaf over met dezelfde stijl. Wanneer er geen vervanging wordt gevonden, krijgt de klant zijn voorschot terugbetaald en wordt hij vergoed met een gratis shoot van 30min. in de studio. De fotograaf mag een sessie annuleren als de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding.
Auteursrecht
Het fotografisch werk van Cathy Roels Photography is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Persoonlijke gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan kunnen gerechtelijke stappen ondernomen worden. Indien foto's gemaakt door Cathy Roels Photography gebruikt worden op sociale media, dan dient de fotograaf vermeld te worden of dient een foto voorzien van het watermerk van Cathy Roels Photography geplaatst te worden.
Cathy Roels Photography kan middels een overdracht van auteursrechten of door middel van een tijdelijk gebruiksrecht , een licentie verlenen op haar auteursrechtelijke vermogensrechten.
De overdracht van auteursrechten verleent het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende wijze te exploiteren:
– Het recht om het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek in elke context en voor alle uitingen.
– Het recht het werk te bewerken of wijzigen in elke context en voor alle uitingen.
– Zonder enige beperking van tijd
Het verlenen van een tijdelijke gebruiksrecht biedt het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende vlak te exploiteren:
– Het recht het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek voor de specifieke context en uitingen zoals overeengekomen tussen Cathy Roels Photography en de opdrachtgever.
Cathy Roels Photography behoudt het recht om het werk te gebruiken als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten op voorwaarde dat de klant hiermee instemt.
Toepasselijk recht en geschillen
Klachten over de dienstverlening dienen binnen de vijf werkdagen na de shoot of levering gemeld worden op info@cathyroels.com.
Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten.
Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Brussel. 

Laatste aanpassing 03/03/2022
Back to Top